Program

Program

ULOVLIG HANDEL MED KULTURGJENSTANDER: STERKERE SAMMEN? – Hvordan kan de nordiske land best samarbeide om innsats og tiltak for å hindre ulovlig innførsel og omsetning av kulturgjenstander

Første dag: Situasjonsbeskrivelser – avdekke svakheter og behov – utlede potensial for samarbeid.

Andre dag: Drøfte nærmere mulige konkrete samarbeidstiltak og områder hvor det kan finnes samarbeidsfordeler – hvordan disse best kan utløses og utnyttes, hvordan det praktiske samarbeidet kan foregå, hva som eventuelt bør bli neste skritt.

Program (Norsk)

Programme (English)