Foredragsholdere

Foredragsholdere i alfabetisk rekkefølge:
bjandDan Atar
Dan Atar er overlege og professor i kardiologi, og forskningssjef/UiO-leder for medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus HF. Han innehar også et 'Visiting Associate Professorship' ved The Johns Hopkins Unversity, Baltimore, Maryland, USA. Dan Atar ble utdannet til kardiolog i Sveits, Danmark og USA. Han har publisert over 350 forskningsartikler (H-index 60), har ledet et klinisk forskningskonsortium under EU-FP7 programmet, og har vært chairman av ESC (European Society of Cardiology) arbeidsgruppen 'kardiovaskulær farmakoterapi'. Han fikk flere forskningspriser, bl.a. Norsk Cardiologisk Selskaps Vitenskapspris. Videre har han deltatt i en rekke ESC guidelines, f.eks. 2010, 2012 og 2016 ESC atrieflimmer retningslinjene. I 2014 ble Dan Atar valgt til Vice-President i ESC og i 2018 til Treasurer/Secretary i ESC. For hans vitenskapelige fremgang fikk han i 2016 en æresdoktor (doctor honoris causa), og han ble opptatt på 2016 Thomson-Reuters liste av “the most cited scientists of the world”.
bjandFørsteamanuensis Frank Becker
Frank Becker (f. 1969) er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering med også erfaring fra nevrologi og nevrokirurgi. Han er klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Han har omfattende klinisk og forskningserfaring med rehabilitering av hjerneslagpasienter i snart 20 år. Becker leder fagråd rehabilitering i Helse Sør-Øst, har vært faglig ansvarlig for rehabiliteringsdelen av Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag, og er medansvarlig for utarbeidelse av pakkeforløp hjerneslag fase 2 (rehabilitering).
bjandOverlege Ottar Berg
Spesialist i Fysikalsk Medisin og Rehabilitering. Jobber i avdeling for slag - nevrologi og rehabilitering ved Sykehuset Telemark. Jobbet med slagpasienter i akuttfase, tidlig rehabilitering og langtidsoppfølging over tid, ved Kysthospitalet i Stavern og ved STHF. Deltar i STHF sitt tverrfaglige tilbud med oppfølging av spastisitet knyttet til barn og voksne ( poststroke, TBI, CP, SCI , MS m fl).
bjandMarita Lysstad Bjerke
Leder i Norsk sykepleierforbunds faggruppe NSF SLAG siden 2014. Slagsykepleier i slagenhet ved Nordlandssykehuset i Bodø fra 2002, og deltok i etablering av slagpoliklinikk i 2015. Videreutdanning i hjerneslag og hjerneslagbehandling knyttet opp mot Bobath-prinsippet. Har arbeidet som helsefaglig rådgiver/slagsykepleier i LHL Hjerneslag siden 2017.
Jannicke Brekklund
Kvalitets og Pasientsikkerhetskoordinator, Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger, Stavanger kommune.
Tidligere sykepleier i rehabilitering ved AFMR Lassa, Stavanger Universitets sykehus.
Leder, NSFs Faggruppe for sykepleiere i rehabilitering
bjandGunhild Brørs
Gunhild Brørs er leder for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere. Hun jobber som kvalitetsrådgiver ved klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital. Gunhild er medlem i PROCARD, en forskningsgruppe ved hjertemedisinsk avdeling ved Bergen Universitetsjukehus. Gjennom denne forskningsgrupppen er hun er engasjert som PhD-student i prosjektet CONCARD.
bjandMorten Græsli
Utdannet statsviter og har mange års erfaring fra virksomhetsutvikling og ledelse. Han har konsulent i 15 år, blant annet 10 år i det som i dag heter Accenture. Han har videre vært daglig leder i selskaper som Nokia Norge og NAF-Data (tidligere Apotekforeningens IT-selskap). Morten har nå arbeidet Helsedirektoratet siden 2013 hvor han hele tiden har arbeidet med metode- og fagutvikling knyttet til direktoratets arbeid med nasjonale faglige retningslinjer og veiledere. Han er nå avdelingsdirektør i avdeling retningslinjer og fagutvikling.
bjandCharlotta Hamre
Fysioterapeut og PhD-stipendiat ved Seksjon for hjerneslag, Geriatrisk avdeling/ Avd. for klinisk service, Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Mange års erfaring som fysioterapeut innenfor spesialisert rehabilitering etter hjerneslag. Gjennomfører for tiden en studie på mobilitet og skjulte utfall etter hjerneslag.
bjandAnnbjørg Hausken
Sentral styreleder i Norsk sykepleierforbund sin faggruppe for nevrosykepleiere. Arbeider til dagen som nevrosykepleier og forløpskoordinator ved Nevroklinikken på Haukeland universitetssykehus
bjandOverlege Eli Heggen
Overlege ved Seksjon for preventiv kardiologi, avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved OUS. Tidligere allmennpraktiker/fastlege. Jobbet ved denne seksjonen fra 2003. I tillegg til poliklinikk, engasjert i avdelingens egeninitierte kliniske studier og i internasjonale legemiddelutprøvinger. Har doktorgrad innen livsstilsintervensjon hos kvinner og menn med risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.
bjandMaren Ranhoff Hov
Hun er utdannet lege og ambulansearbeider fra Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø. Jobber som lege i spesialisering ved nevrologisk avdeling OUS Ullevål, og er seniorforsker i Stiftelsen Norsk luftambulanse. Forsker på prehospital diagnostikk og behandling av hjerneslag og har tatt doktorgrad på dette emnet.
bjandSeksjonsoverlege Hege Ihle Hansen
Indremedisiner og geriater, seksjonsoverlege ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, seksjon for hjerneslag. Hun har doktorgrad i kognitive endringer etter hjerneslag og er postdoktor innen vaskulær kognitiv sykdom ved forskningsavdelingen ved Vestre Viken, Bærum Sykehus.
bjandFørsteamanuensis Jørgen G. Isaksen
Førsteamanuensis,Institutt for klinisk medisin, UIT Norges arktiske universitet. Overlege Nevrokirurgisk seksjon, Universitetssykehuset Nord Norge. Befalsskolen for Kavaleriet, Trandum 95/96. Cand.Med. Universitetet i Tromsø 2003. Spesialist i nevrokirurgi 2012. Subspesialisering på vaskulær nevrokirurgi. Ph.D “Simulation of hemodynamics and biomechanics in intracranial aneurysms and the circle of Willis”2012. Forskningsfokus på cerebral hemodynamikk og intrakraniale aneurysmer. 13 artikler i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter.
bjandProfessor Trond G. Jenssen
Han er Cand. med. fra Universitetetet i Tromsø. Han er professor II i nefrologi ved Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Oslo, og professor i indremedisin ved Institutt for Klinisk Medisin UiT Norges arktiske universitet. Til vanlig er Trond Jenssen nefrolog og overlege ved Avdeling for Organtransplantasjon, Nyreseksjonen, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Der arbeider han spesielt med diabetes og organtransplantasjon. I tillegg er han Medisinsk rådgiver i Diabetesforbundet.
bjandLiv Hege Kateraas
Utdannet ergoterapeut (1997) og Master i Helsefagvitenskap (2010).
Har tidligere arbeidet som ergoterapeut i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, spesialskole og som rådgiver på NAV hjelpemiddelsentral før stilling som seniorrådgiver på Helsedirektoratet i 2014. På Helsedirektoratet har jeg jobbet mye med fagområdet hjerneslag og blant annet ledet revisjonen av nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Navn på divisjon og avdeling i Helsedirektoratet: Kvalitet og forløpsdivisjonen, avdeling retningslinjer og fagutvikling.
bjandProf. Sverre E. Kjeldsen, MD, DrMedSci, FACC, FAHA, FESC
Sverre E. Kjeldsen is Professor and Senior Consultant at the Department of Cardiology, Oslo University Hospital Ullevaal, Oslo, Norway and Adjunct Professor at the Division of Cardiovascular Medicine, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA. His main research interest is the pathophysiology, epidemiology and treatment of human hypertension with more than 650 articles available on Pubmed. He has served as executive or steering committee member of several large outcome trials in hypertension (HOT, NORDIL, INSIGHT, LIFE, VALUE, ASCOT, ACCOMPLISH, SCAST) and he is currently working on Oslo Ischemia Study, IDA, Oslo RDN, ENCOReD, DISTINCT, BEAUTY and TOMMORROW. Dr. Kjeldsen was President of the European Society of Hypertension 2005-2007, fellow of ESC and past-member of Working Group Hypertension and the Heart, fellow the American Heart Association - the Council for High Blood Pressure Research, fellow of American College of Cardiology and he is a member of the 2003, 2007, 2013 and 2018 ESH/ESC Hypertension Guidelines Committees. Dr. Kjeldsen received his medical degree from University of Oslo in 1979, his PhD degree from University of Oslo, 1984, and he was a medical resident and fellow in Cardiology at Ullevaal University Hospital and Assistant Professor at University of Michigan 1987-89. He organized the 20th Scientific Meeting of the European Society of Hypertension in Oslo, Norway, June 18-21, 2010. His H-index was 72 in May 2018 with more than 40,800 citations by 27.221 articles and he was ranked by Thomson Reuter in 2014 and 2016 among the most Highly Cited Researchers 2002-2016. In June 2018 he received the Alberto Zanchetti Life Time Achievement Award by the European Society of Hypertension.
bjandRønnaug Eline Larsen
Leder av Norges Farmaceutiske Forening siden 2017. Utdannet cand.pharm. fra 1992 (Farmasøytisk institutt, UiO) og har bred erfaring fra norsk farmasi, bl.a. som apotekfarmasøyt, apoteker, opplæringssjef (Apotek1), universitetslektor (Farmasøytisk institutt, UiO), daglig leder av Norsk Farmasøytisk Selskap og kvalitetssjef-apotek for NMD (Vitusapotek/Ditt apotek).
bjandOverlege Christian Lund
Christian G Lund er nevrolog, overlege og fagansvarlig for akutt hjerneslagbehandling (trombektomi) ved nevrologisk avd. OUS, RH. Han har doktorgrad om cerebral embolisering under hjertekirurgi og -kateterisering.
bjandMedisinsk fagdirektør Steinar Madsen
Steinar Madsen (f. 1956) har vært avdelingsoverlege og medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk siden 2000. Han er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer og er ved siden av Legemiddelverket deltids avtalespesialist i hjertesykdommer. Tidligere har han arbeidet ved Universitetet i Oslo, Bærum sykehus og Rikshospitalet. Han er spesielt opptatt av forebygging av bivirkninger og riktig bruk av legemidler.
bjandProfessor Ellisiv B. Mathiesen
Professor i nevrologi og leder for forskningsgruppen Hjerne og sirkulasjon ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø, samt overlege ved Nevrologisk avdeling, UniversitetssykehusetNord-Norge. Hun forsker bl.a. på betydning av aterosklerose målt ved ultralyd av carotis og risiko for kardiovaskulær sykdom.
bjandOverlege Terje Nome
Spesialist i radiologi og overlege ved nevroradiologisk enhet, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.
Har arbeidet med nevroradiologisk intervensjon og diagnostikk fra 1996.
bjandMonica Norvik
Logoped MNLL med en språkvitenskapelig doktorgrad om flerspråklighet og afasi. Har arbeidet ved afasiteamet ved Statped sørøst (tidligere Bredtvet kompetansesenter) siden 2002. Nå arbeider hun ved Statped sørøst, MultiLing - senter for flerspråklighet (SFF), UiO og Institutt for språk og litteratur, NTNU.
Overlege Halvor Næss
Overlege ved Slagenheten, Haukeland universitetssjukehus. Professor 2, Universitetet i Bergen.
bjandMaribeth C. Rivelsrud, MS, SLP, MNLL, PhD kandidat'
Maribeth C. Rivelsrud har en Master of Science i Speech Language Pathology fra USA og er medlem av Norsk Logopedlag. Hun har arbeidet innen nevrorehabilitering på Sunnaas sykehus HF siden 1990. Hennes faglig spesialitet er utredning og behandling av orofaryngeal dysfagi. Hun har vært medforfatter i boken ‘Dysfagi’, prosjektansvarlig for e-læringskurset ‘Dysfagi (spise- og svelgevansker)’, og er en av ledere for det Norske dysfaginettverket. Hun er for tiden i permisjon fra sin fagsjefstilling for logopeder og spesialpedagoger ved Sunnaas for å ta en doktorgrad innen temaet orofaryngeal dysfagi.
David RusselProfessor David Russell
Professor og overlege ved Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Fellow of the European Stroke Organisation, Fellow of the Royal College of Physicians og Founding President of the European Society of Neurosonolgy and Cerebral Hemodynamics.
bjandProfessor Ole-Morten Rønning
Ole Morten Rønning er seksjonsoverlege ved seksjon for akutt hjerneslag ved Akershus universitetssykehus og førsteamanuensis ved universitetet i Oslo. Han deltar i arbeidet med revisjon av nasjonale retningslinjer for akutt hjerneslag og er leder for ekspertgruppen hjerneslag i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. Rønning deltar i dr.grad.prosjekter som veileder bl.a. innen kryptogene hjerneslag.
Professor Per Morten Sandset
Vise-rektor og professor ved Universitetet i Oslo og overlege ved Oslo universitetssykehus. Han er spesialist i generell indremedisin og blodsykdommer, og har en omfattende forskningsproduksjon innen feltet trombose og hemostase.
bjandFørsteamanuensis Mona Skjelland
Overlege ved nevrologisk avdeling på Rikshospitalet og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Doktorgrad om aterosklerose og cerebrale embolier.
bjandHege Solberg
Universitetslektor ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet. Diabetessykepleier, ved medisinsk poliklinikk, Helse Nord Trøndelag, Sykehuset Namsos. Styremedlem i Diabetesforum i Nord- Trøndelag 1997- 2008. Fylkeskontakt for faggruppen for diabetessykepleiere (NSF-FFD)2005-2013. Leder for faggruppen for diabetessykepleiere (NSF/FFD)2018-dd.
Wilhelm Sorteberg
Spesialist i nevrokirurgi, Dr. Med. Seksjonsoverlege ved nevrokirurgisk avdeling, OUS med ansvar for nevrovaskulær kirurgi og skallebasis kirurgi. Et 80 talls publikasjoner i internasjonale tidsskrifter innen temaene cerebral hemodynamikk, cerebral hydrodynamikk samt innen forskjellige kirurgiske nevrovaskulære sykdommer. Tildelt Monrad Krohns hederspris for sin forskning på hjernens blodgjennomstrømning.
bjandTine Sundfør
Tine Sundfør er utdannet klinisk ernæringsfysiolog/ Cand Scient i ernæring fra Det Medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og er for tiden doktorgradsstipendiat på Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Hun er kjent som ernæringsveileder fra God Morgen Norge på TV2, Puls og Forbrukerinspektørene på NRK, TV-serien "Tjukkholmen" på TV Norge og fra web-tv for Aftenposten.no. Hun har mange års erfaring fra den kliniske hverdagen på Ullevål sykehus og ulike medisinske sentre og med undervisning og foredrag for helsepersonell, idrettsutøvere, bedrifter og organisasjoner.
bjandProfessor i ergoterapi Unni Sveen
Ergoterapeut og seniorforsker ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo universitetssykehus og er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har omfattende klinisk erfaring med rehabilitering etter ervervet hjerneskade; og forsker på helse, aktivitet, deltakelse og livskvalitet hos personer som har gjennomlevd hjerneslag.
bjandProfessor Lars Thomassen
Spesialist i nevrologi, med spesialkompetanse i nevrovaskulære sykdommer. Han er professor ved Universitetet i Bergen og leder Nevrovaskulær Forskningsgruppe ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.
bjandProfessor Serena Tonstad
Serena Tonstad jobber som overlege ved Seksjon for preventiv kardiologi, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, OUS. Hun er også professor ved Loma Linda University, California. Hun er svært interessert i bruk av livsstilsendringer og medikamenter for å forebygge for tidlig hjerte- og karsykdom og har over 240 publikasjoner innenfor lipidbehandling, overvekt, metabolsk syndrom og røykeavvenning. Hun er tidligere leder i Norsk forening for fedmeforskning og livslang æresmedlem i foreningen. Hun begynte sin karriere ved Lipidklinikken der hun tok sin doktorgrad i behandling av barn med familiær hyperkolesterolemi.
bjandProfessor Arnljot Tveit
Arnljot Tveit er avdelingssjef ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus, Vestre Viken HF og professor, Hjertemedisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Han tok sin doktorgrad på elektrokonvertering av atrieflimmer og leder en rekke forskningsprosjekter om atrieflimmer. Han leder Heart & Brain Research Group på Bærum sykehus som gjennomfører flere studier på sammenhengen mellom hjertesykdom og hjerneslag. Tveit er også leder for det nasjonale forskningsnettverket Norwegian Atrial Fibrillation Research Network - afib.no.
Fredrik Wennerström
Sykepleier, certified emergency nurse (ENA). Fagutviklingssykepleier ved Akuttmottaket, Akershus universitetssykehus. Leder for lokalgruppe Oslo&Akershus for NSF’s Landsgruppe av Akuttsykepleiere (NLAS).
bjandOverlege Lars Aaberge
Cand.med. Universitetet i Trondheim 1979. Dr grad fra Universitetet i Oslo 2002. Spesialist i indremedisin fra 1993 og i kardiologi fra 1995. Stillinger som overlege ved Ullevål sykehus, Feiringklinikken og Rikshospitalet. Assisterende avdelingsleder ved kardiologisk avdeling, RH fra 2004 – 2008 og avdelingsleder fra 2008 til og med 2012. Etter det seksjonsleder spesialområdene koronarsykdom og strukturelle hjertesykdommer.
bjandOverlege Anne Hege Aamodt
Nevrolog og overlege ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og er engasjert spesielt i klinisk forskning innen hjerneslag og hodepine. Hun leder multisenterstudien NOR-FIB og er daglig leder av forskningsinfrastruktur for hjerneslag, ECRI. Hun har sin doktorgrad fra NTNU og er leder av Norsk nevrologisk forening. Hun er engasjert i internasjonale verv i European Stroke Organisation, European Academy of Neurology og World Federation of Neurology.