Abstract-sesjonen og kasuistikker

Forskningssesjonen

Forskningssesjonene har en viktig plass på fredagens program. Den er et godt utstillingsvindu for nye forskningsbidrag. Oppmøtet har vært svært godt de siste årene, og vi satser på det samme i år. Til abstractssesjonen ønsker vi bidrag fra alle fagområder i de hjertemedisinske forskningsmiljøene i landet, både basale og kliniske. Åtte abstrakter blir plukket ut til muntlig presentasjon, beste presentasjon premieres. Vi ønsker primært presentasjoner fra phd-kandidater, men alle er hjertelig velkommen til å sende inn.

Presentasjonene holdes som 5 minutters innlegg på engelsk, med 2 minutter til spørsmål.

Teksten skal være på engelsk og inneholde tittel, navn på forfattere og institusjons-tilknytning. Max 300 ord (font 12 Calibri), figur/tabell er tillatt, men alt må få plass på et A4 ark.

Når det gjelder studier der medisinsk industri er involvert har NCS vedtatt følgende retningslinje:

«Industrien er ofte en viktig bidragsyter til forskning og medisinske studier. Bedømmelseskomiteen bør likevel vurdere å ikke godkjenne abstrakter der innhold og/eller forfatterskap later til å ha uvanlig sterk industritilknytning på en slik måte at innsending av bidraget kan oppfattes som industri-initiert og som delvis markedsføringsmotivert».

Ansvarlig for sesjonen er Kristina Hermann Haugaa og Ida Skrinde Leren

Frist for innsending av abstrakt er endret til 05. oktober.
Abstrakt sendes som vedlegg til e-post til Ida Skrinde Leren, idaskrinde.leren@gmail.com

Alle som presenterer abstrakt får dekket møteavgift, reise og opphold.

Kasuistikksesjonen

De siste årene har interessante og lærerike kasuistikker blitt presentert ved Kardiologisk høstmøte. Sesjonen har vært vellykket og den har blitt veldig godt mottatt. For at sesjonen skal bli så god som mulig er vi avhengige av at deltakere sender inn gode kasuistikker. Husk dette i hverdagen i utredning og behandling av pasienter som kan utgjøre lærerike og utfordrende kasus.

Kasuistikkene presenteres muntlig og med en kort og poengtert powerpoint-presentasjon i plenum. Inkluder gjerne levende bilder. Sesjonen er interaktiv, så alle presentasjoner bør inneholde 3-4 spørsmål med 4-5 svaralternativer. Det benyttes smartphone-tilpasset mentometersystem som illustrerer forsamlingens stemmegiving. Tid pr kasuistikk er ca 10 minutter.

Forslag til kasuistikk sendes som powerpointpresentasjon, gjerne med ekstra forklaring i mail. Videoer kan lastes opp separat slik at de ansvarlige lettere får oversikt. Komiteen vil kunne bistå med rådgivning i praktisk utforming.

Frist for innsending av forslag til kasuistikker er 20. september.

Ansvarlige for sesjonen er Geeta Gulati og Jan Otto Beitnes. Kontakt disse ved spørsmål eller for innsending av kasuistikkforslag: geetagul@medisin.uio.no eller jbeitnes@ous-hf.no.

Alle som presenterer kasuistikk får dekket reise, opphold og møteavgift!
Vi oppfordrer spesielt yngre kollegaer til å sende inn kasuistikker.