Forskningssesjon 2016

Kjære kolleger,

NCS høstmøte arrangeres på Fornebu 27-29.oktober. Forskningssesjonene har en viktig plass på fredagens program, og er et godt utstillingsvindu for nye forskningsresultater. Oppmøtet har vært svært godt de siste årene, og vi satser på det samme i år. I samband med at verdens største stent-studie NORSTENT presenteres på ESC i august har vi valgt koronarsykdom som tema i år, men til abstract-sesjonen fredag morgen ønsker vi bidrag fra alle fagområder i de hjertemedisinske forskningsmiljøene i landet. Åtte abstract blir plukket ut til muntlig presentasjon, og beste presentasjon premieres. Vi ønsker i første rekke presentasjoner fra phd-kandidater.

En bredt sammensatt komite vil vurdere innsendte abstract. Vi aksepterer abstract som er presentert ved internasjonale møter tidligere, gjør gjerne oppmerksom på dette når dere sender inn bidrag.

Presentasjonene holdes som 5 minutters innlegg med 2 minutter til spørsmål.

Teksten skal være på engelsk og inneholde tittel, navn på forfattere og institusjons-tilknytning. Max 300 ord (font 12 Calibri), figur/tabell er tillatt, men alt må få plass på et A4 ark.

Alle som presenterer abstract får dekket møteavgift, reise og opphold.

Når det gjelder studier der medisinsk industri er involvert har NCS vedtatt følgende retningslinje: «Industrien er ofte viktig bidragsyter til forskning og medisinske studier. Bedømmelseskomiteen bør likevel vurdere å ikke godkjenne abstracts der innhold og/eller forfatterskap later til å ha uvanlig sterk industritilknytning på en slik måte at innsending av bidraget kan oppfattes som industriinitiert og som delvis markedsføringsmotivert».


Abstract sendes som vedlegg til e-post til Brage H Amundsen (
brage.h.amundsen@ntnu.no). Frist for innsending er 15. september, og førsteforfatter av aksepterte abstrakt vil bli tilskrevet i løpet av 2 uker.